Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Usług Komunalnych w Polanowie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania wizerunku (minitoring wizyjny)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest Zakład Usług Komunalnych w Polanowie, ul. Stawna 2, 76-010 Polanów. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego zuk@polanow.pl
2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - Aleksandra Cnota-Mikołajec. , kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl

3) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:
a) rejestracji zdarzeń, celem zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz najbliższym otoczeniu budynku Zakładu Usług Komunalnych w Polanowie
b) zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów należących do Zakładu Usług Komunalnych w Polanowie

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zakładem Usług Komunalnych w Polanowie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki celem realizacji zadań serwisowych urządzeń rejestrujących.

5) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przechowywane będą maksymalnie przez okres 30 dni

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach,
b) informacji o istnieniu monitoringu, jego celach, za kresie itp.,
c) usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych jej dotyczących,
d) anonimizacji wizerunku,
e) przetwarzania wizerunku przez ograniczony czas,
f) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

W celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony